• De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard

Vertrouwenscontactpersoon

Info over vertouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) STV-Lekstreek

Voor een Sociaal Veilige Sportomgeving is preventie van ongewenst gedrag een belangrijk aandachtspunt. Sinds dit jaar heeft STV_lekstreek, in navolging van vele andere organisaties en sportverenigingen, een vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP, binnen de vereniging aangesteld. De rol van VertrouwensContactPersoon is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben.

De VCP-er fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. De VCP-er is geen hulpverlener en geen vertrouwenspersoon. De VCP-er is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp in te schakelen. De VCP-er heeft een dubbele taak: de weg wijzen als er vragen zijn en meedenken over preventie. De VCP-er adviseert en stimuleert het nemen van preventieve maatregelen binnen de vereniging. Klachten gaan altijd rechtstreeks via het bestuur en niet via de VCP-er.

Doel van het gesprek met de VCP-er:

 • Luisteren naar het verhaal van de persoon en de hulpvraag;
 • Advies geven voor het inschakelen van mogelijke hulp voor zijn/haar situatie.

Bij aanvang van een gesprek met de VCP-er is het belangrijk om te weten dat het gesprek vertrouwelijk is, maar er geen geheimhoudingsplicht van toepassing is. De VCP-er heeft de verplichting om het gesprekonderwerp (geanonimiseerd) te melden aan het bestuur van de sportverenging. Het bestuur heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor opvolging van de melding en te nemen acties.

Tevens is het goed om te weten dat indien een hulpvraag een strafbaar feit betreft, het gesprek met de VCP-er niet kan plaatsvinden. De VCP-er heeft geen rol bij gepleegde strafbare feiten. Hiervan dient aangifte gedaan te worden bij de politie – wettelijke meldingsplicht.

Wat is ongewenst gedrag?

“Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of (seksuele-) toenadering, in verbale, non- verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”. Kort samengevat is dat gedrag waarvan jij vindt dat dit niet goed is en/of goed voelt. En dat kan dus veel zijn en is mede afhankelijk van je eigen beleving. Discriminerende of vernederende opmerkingen en pesten vallen hier ook onder.

Gevolgen voor de slachtoffers

De sportsector neemt (seksuele) intimidatie en ongewenst gedrag serieus. De schade die het aanricht, is groot. Slachtoffers kunnen alle plezier in hun sport verliezen en bij ernstig misbruik hun leven lang last houden van psychische en fysieke problemen.

Gevolgen voor begeleiders en vereniging

Als trainer of coach kun je ernstige schade oplopen wanneer je betrokken raakt bij (seksuele) intimidatie. Iemand die zich moedwillig schuldig maakt aan seksueel misbruik of intimidatie ondervindt de jarenlange gevolgen van de beschuldiging en mogelijke rechtsvervolging.
Ook in het geval, waarbij er geen opzet in het spel is, zijn de gevolgen van een beschuldiging zeer ingrijpend. Behalve het slachtoffer en de beschuldigde ondervinden ook de sportbond en de vereniging de gevolgen van (seksuele) intimidatie. Het kan het sportplezier bederven, de sportieve prestaties kunnen minder worden en het kan leden kosten.

Wat kun je doen?

Als trainer of begeleider kun je er veel aan doen om (seksuele) intimidatie te voorkomen. Ten eerste is het belangrijk dat je de ‘risico’s van het vak’ kent en dat je je verantwoordelijkheden als begeleider serieus neemt. Dat betekent: Bespreekbaar maken en elkaar aanspreken bij signalen vanuit een open cultuur binnen de vereniging.

NOC*NSF heeft gedragsregels ter voorkoming van (seksuele) intimidatie opgesteld. Deze regels laten zien hoe trainers, begeleiders en sporters kunnen zorgen voor een veilig en prettig sportklimaat.

Is de VCP-er ook het aanspreekpunt voor diegene waarover een melding gedaan wordt?

Jazeker! De VCP-er is onafhankelijk en oordeelt niet, maar doet de eerste opvang, adviseert en verwijst door.

Hoe gaat het dan als je contact opneemt met de VCP-er?

Werkwijze VCP – STV Lekstreek:

 1. Evelien Weers en Jeroen Cnossen zijn vertrouwenspersonen binnen de vereniging.
 2. Bij afwezigheid of niet bereikbaar is er de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) via de KNSB Website: Binnen de KNSB is Angelic de Jong-Vermaas vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via 06-33038225 of a.dejong@KNSB.nl.

  Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden. Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. De NOC*NSF hulplijn Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: vertrouwenspuntsport@noc-nsf.nl.

 3. Het is aanbevolen aan slachtoffers om melding van seksuele intimidatie te maken bij het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie (0900-2025590).

Contactgegevens

 • Vertrouwenspersonen STV Lekstreek: Evelien Weers en Jeroen Cnossen
 • Bij afwezigheid of niet bereikbaar is er de VCP via de KNSB, Angelic de Jong-Vermaas is vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via 06-33038225 of a.dejong@KNSB.nl.
 • Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden. Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. De NOC*NSF hulplijn Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: vertrouwenspuntsport@noc-nsf.nl.
 • Het is aanbevolen aan slachtoffers om melding van seksuele intimidatie te maken bij het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie (0900-2025590).