• De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard

Statuten

Statuten Schaatstrainingsvereniging Lekstreek

Art. 1 Naam en zetel 1.      De vereniging draagt de naam schaatstrainingsvereniging “Lekstreek”. 2.      Zij heeft haar zetel in de Krimpenerwaard, gemeente Lekkerkerk. Art. 2 Organen en inrichting 1.      Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 2.      De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Art. 3 Duur en boekjaar 1.      De vereniging is opgericht op 1 oktober 1965 te Lekkerkerk. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2.      Het verenigingsjaar en boekjaar van de vereniging lopen van 1 april tot en met 31 maart. Art.4 Doel 1.      De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het hardrijden op de schaats in al zijn verschijningsvormen. 2.      De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a.       Het lidmaatschap te verwerven van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, in deze statuten nader aan te duiden als: de bond. b.      Deelnemen aan de door de onder a genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden. c.       Wedstrijden te organiseren. d.      Het verzorgen van oefening en training voor leden. e.      Het organiseren van andere evenementen op het gebied van de schaatssport. f.       Het maken van propaganda. g.       Alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke bevorderlijk zijn aan het bereiken van het doel. Art. 5 Leden 1.      De vereniging kent de volgende leden: a.       Gewone leden, welke zijn te onderscheiden in: 1.      Seniorleden, dit zijn leden die op 1 juli de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 2.      Juniorleden, dit zijn leden die op 1 juli de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt, doch niet ouder zijn dan 17 jaar. 3.      Pupillen, dit zijn leden die op 1 juli de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. b.      Ereleden zijn leden, die wegens hun buitengewone diensten aan de vereniging, door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn aangewezen. c.       Leden van verdienste zijn leden, die wegens hun buitengewone diensten aan de vereniging, als zodanig zijn aangewezen door het bestuur. 2.      Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten. 3.      Het bestuur beslist over toelating van de leden. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten. Art. 6 Verplichtingen 1.      De leden zijn verplicht: a.       De statuten en reglementen van de vereniging , alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in art. 2 lid 1, na te leven. b.      Zich te onderwerpen aan de door het bestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen. c.       De statuten en reglementen van de bond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven. d.      De belangen van de vereniging, van de bond en de schaatssport in het algemeen niet te schaden. e.      Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekkingen hebben op de leden van de vereniging. 2.      Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met in achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten. 3.      Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard. Art. 7 Tuchtrechtspraak 1.      a.       Met inachtneming van het bepaalde in art.6 van deze statuten zijn alle leden van de vereniging onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de vereniging en van de bond. b.      In het algemeen zal strafbaar zijn, handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van de vereniging, c.q. van de commissies van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging of van de schaatssport worden geschaad. c.       Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met het wedstrijdreglement, alsmede met de statuten, reglementen van de bond of het gewest en/of besluiten van organen van de bond of het gewest of waardoor de belangen van de bond of het gewest worden geschaad. 2.      a.       Het bestuur van de vereniging en/of de tuchtcommissie van de bond is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen: 1.       berisping, 2.       tuchtrechtelijke boetes, 3.       schorsing, 4. ontzetting (royement). Tevens wordt ingesteld een commissie van beroep, bij welke commissie de “gestrafte” in beroep kan gaan tegen de hem opgelegde straf. b.      De competentie, samenstelling en bevoegdheden en werkwijze van de onder a genoemde commissies, alsmede de procesgang, worden nader geregeld in een afzonderlijk reglement tuchtrechtspraak van de bond, welk reglement gewijzigd kan worden door het bestuur, doch in overeenstemming moet zijn en blijven met de statuten en reglementen van de bond betreffende de tuchtrechtspraak. In opgemeld reglement tuchtrechtspraak dienen tevens te worden vastgesteld de maxima van de tuchtrechtelijke boetes alsmede – ingeval van schorsing – de maximale perioden. Art. 8 Geldmiddelen 1.      De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a.      Contributie van de leden. b.     Bijdrage van donateurs. c.      Ontvangsten uit wedstrijden of toertochten. d.     Subsidies. e.     Andere inkomsten. 2. a.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. b.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 3.      Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Art. 9 Einde lidmaatschap 1.      Het lidmaatschap eindigt: a.       Door overlijden van het lid. b.      Door opzegging van het lid. c.       Door opzegging door het bestuur namens de vereniging. d.      Door ontzetting (royement), als bepaald in art. 7 lid 2. 2.      Opzeggingen namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3.      a.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden via het secretariaat tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. b.      Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd. 4.      Een opzegging als bedoeld in art. 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld. 5.      Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtin­gen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen gestelde termijnen in beroep te gaan. Art. 10 Donateurs 1.      De vereniging kent behalve leden ook donateurs. 2.      Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 3.      Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 4.      De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 5.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Art. 11 Bestuur 1.      a.       Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en amateur zijn. b.      De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. c.       Het maximum aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. d.      De voorzitter wordt in functie gekozen. e.      In een bestuursvergadering verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij d.m.v. een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. 2.      a.       Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste 10 leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid. b.      Aan de kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. c.       Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus. 3.      a.       Ieder bestuurslid treedt 3 jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. b.      In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 4.      Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is e n dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 5.      De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 6.      Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a.       Als het bestuurslid geen gewoon lid meer is. b.      Door bedanken. c.       Door verlies van een bij de statuten voorgeschreven hoedanigheid c.q. geen amateur meer zijn, c.q. het niet meer voldoen aan bij de statuten gestelde eisen. d.      Door overlijden of onder curatelenstelling. Art. 12 Bestuurstaak 1.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2.      Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats/of open plaatsen aan de orde komt. 3.      Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. 4.      Het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en tweede secretaris/penningmeester is belast met de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging en is verantwoording schuldig aan het bestuur. Art. 13 Bestuursvergadering 1.      Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee ander bestuursleden dit verlangen. 2.      Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. 3.      a.       Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits voor wat in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. b.      Blanco stemmen zijn ongeldig. 4.      Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. 5.      a.       Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel. b.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 6.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld. Art. 14 Vertegenwoordiging 1.      De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Het bestuur is gerechtigd een of meerdere leden van het bestuur als plaatsvervangers aan te wijzen. 2.      Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 3.      Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen. Art. 15 Rekening en verantwoording 1.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2.      Het bestuur brengt  – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering –  binnen drie maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 3.      a.       Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. b.      De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. c.       De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 4.      Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 5.      De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 6.      Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. 7.      Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2, en 3 tien jaar lang te bewaren. Art. 16 Algemene vergadering 1.      Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden. 2.      De agenda van deze vergadering bevat onder meer: a.       Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering. b.      Jaarverslag van de secretaris. c.       Bespreking en vaststelling van de rekening en verantwoording als bedoeld in art. 15. d.      Vaststelling van de contributies. e.      Vaststelling van de begroting. f.       Voorziening in vacatures. g.       Rondvraag. 3.      Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 4.      a.       Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeengeroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Bij het schriftelijk verzoek moeten de agendapunten worden vermeld. b.      Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid. 5.      a.       De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, die van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. b.      De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. Art. 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering 1.      a.       Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. b.      De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan onder a bedoelde personen. 2.      a.       Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit. b.      Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 3.      a.       Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. b.      Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. c.       Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van het stembureau: 1.      blanco zijn; 2.      zijn ondertekend; 3.      onleesbaar zijn; 4.      een persoon niet duidelijk aanwijzen; 5.      de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; 6.      voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 7.      meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. d.      Vorenbedoeld stembureau zal door de voorzitter worden aangewezen uit de ter vergadering aanwezige leden en bestaat uit drie personen die uit hun midden een voorzitter aanwijzen. 4.      a        Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. b.      Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd. 5.      a.       Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen verkregen. b.      Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meerdere personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. c.       Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot. 6.      Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezingen van personen betreft, is het verworpen. 7.      a.       Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. b.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgesteld en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Art. 18 Bevoegdheden algemene vergadering 1.      Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. 2.      De algemene vergadering kan personen aanwijzen en commissies instellen en kan aan hen beslissingsbevoegdheid toekennen, één en ander binnen de grenzen van haar bevoegdheden. 3.      De in lid 2 bedoelde personen en commissies zijn organen als bedoeld in artikel 2 als aan hen beslissingsbevoegdheid is toegekend. Art. 19 Leiding en notulering algemene vergadering 1.      De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf. 2.      Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en zullen in de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld en goedgekeurd. Art. 20 Algemene reglementen 1.      De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld. 2.      De reglementen mogen niet in de strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Art. 21 Statutenwijziging 1.      De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2.      Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld. 3.      a.       Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. b.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur, zolang de vereniging lid van de bond is. 4.      a.       Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 onder b bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. b.      Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. Art. 22 Ontbinding en vereffening 1.      a.       De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is. b.      Indien tijdens deze algemene vergadering geen besluit kan worden genomen, dient binnen vier weken een tweede vergadering te worden belegd waarin rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 2.      Het bepaalde in de leden 2 en 3 van art. 21 is van overeenkomstige toepassing. 3.      Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur. 4.      Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel. 5.      Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. Goedgekeurd door de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond d.d. 18 december 1981. Vastgesteld door de algemene ledenvergadering gehouden te Lopik d.d. 11 mei 1982.  

Algemeen Reglement

Ter aanvulling en ondersteuning van de statuten van STV Lekstreek, d.d. 11 mei 1982. Archief De vereniging houdt een archief bij waarin zoveel mogelijk de historie van de vereniging is te volgen. De archivaris wordt door het bestuur aangesteld. De archivaris doet geen uitgaven zonder toestemming van het bestuur. De archivaris rapporteert jaarlijks aan het bestuur. Persoonsregistratie De vereniging onderhoudt een administratie met persoonsgegevens die minimaal bevat: naam, adres, woonplaats, geboortedatum. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens art.3. Een opgenomen persoon heeft altijd het recht om de betreffende gegevens in te zien, te laten verwijderen of te wijzigen als ze onjuist zijn. Uiteraard zullen ze nooit aan derden ter beschikking worden gesteld conform de eerder genoemde Wet. Commissies Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld: Jeugdschaatscommissie. Doelstelling: kinderen van 8 – 12 jaar, woonachtig in de Krimpenerwaard en tevens lid van een districtvereniging, vertrouwt te maken met het ijs.Het jeugdschaatsen in het district Krimpenerwaard valt onder de verantwoording van de Jeugdschaatscommissie, welke weer eindverantwoording aflegt aan het bestuur van STV Lekstreek en het bestuur van district Krimpenerwaard. Technische Commissie. Doelstelling: het uitzetten van lijnen op trainingstechnisch gebied. Redactie Clubblad Hoger Op. Doelstelling: het uitbrengen van het clubblad ‘Hoger Op’. Het clubblad is het officiële medium van informatieoverdracht tussen het bestuur en de leden. Internetcommissie. Doelstelling: het onderhouden en beheer van de verenigingswebsite “www.stvleksteek.nl” met webmail en bijbehorende database. Activiteitencommissie. Doelstelling: het organiseren van diverse activiteiten anders dan (schaats)trainingen. Commissie Roel van der Bas Penning. Doelstelling: het evt. jaarlijks uitreiken van een prijs in de vorm van een penning en oorkonde aan een persoon of groep van personen als blijk van waardering voor de verdiensten die de genoemde persoon of groep van personen heeft of heeft gehad voor STV Lekstreek in het bijzonder of de schaatssport in het algemeen. Commissie Inzell Trainingsweek. Doelstelling: het organiseren van een trainingsweek in de herfstvakantie te Inzell, Duitsland. Commissie van Beroep. Doelstelling: bindende uitspraak doen betreffende een conflict binnen de vereniging. Commissieleden zijn het dagelijks bestuur eventueel aangevuld met terzake kundige “externe deskundigen” benoemd door het gehele bestuur. Ad Hoc. Commissie. Doelstelling: het organiseren van een activiteit met een eenmalig karakter. In iedere commissie zit minimaal een bestuurslid als afgevaardigde van het bestuur. Iedere commissie licht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn doen en laten toe, conform de statuten art.12, lid 3. Andere Inkomsten Het is de vereniging toegestaan, conform art. 8 van de statuten, door middel van sponsoring gelden en of goederen te verkrijgen. Zie ook “Reglement sponsoren STV Lekstreek” ter inzage bij het bestuur. Deze gelden en of goederen moeten in principe ten dienste komen voor de gehele vereniging dan wel voor dat gedeelte waarvoor het sponsorcontract specifiek is opgesteld. Indien dit niet is vastgelegd in het sponsorcontract besluit het bestuur hoe de verdeling van de gelden en of goederen over de verenigingsonderdelen wordt. Het is de leden niet toegestaan om de sponsorbelangen van STV Lekstreek te schaden. Voor het uitdragen van de naamsbekendheid van sponsoren is een kledingspakket samengesteld. Ieder lid wordt geadviseerd om bij trainingen, wedstrijden en evenementen, welke worden georganiseerd door of voor STV Lekstreek, deze kleding te dragen. Betalingen Lidmaatschapsgeld Contributie, zoals genoemd in de statuten art. 8 lid 1a  wordt geïnd middels een automatische incassoregeling waarin het lid tot wederopzegging de vereniging machtigt het verschuldigde bedrag van zijn/ haar opgegeven rekening af te schrijven. De contributie wordt jaarlijks volgens de “CBS consumentenprijsindex” geïndexeerd. Aansprakelijkheid De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade, van welke aard ook, aan haar leden overkomen. Declaraties Kosten van vrijwilligers binnen STV Lekstreek kunnen gedeclareerd worde conform het document “Declaratieoverzicht STV Lekstreek” welke ter inzage ligt bij de penningmeester. Opleiding vrijwilligers STV Lekstreek voert het beleid dat zij zoveel als mogelijk haar vrijwilligers van een opleiding voor zijn/haar taak voorziet. Kosten hiervoor worden conform het document “Cursusovereenkomst STV Lekstreek”  welke ter inzage ligt bij het bestuur, vergoed. Slotbepaling In alle gevallen waarin het algemeen reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur is hierbij gehouden aan de statuten. Ieder lid  moet over een exemplaar van de statuten en het algemeen reglement kunnen beschikken. Aldus goedgekeurd door het bestuur in de bestuursvergadering d.d.31-01-2007. Definitief goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 11 mei 2007. Lekkerkerk, 12 december 2006