Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Reglement

REGLEMENT VAN HET JEUGDSCHAAT­SEN KRIMPENERWAARD STV LEKSTREEK

datum: 16 juni 1998, gewijzigd juli 2004, gewijzigd augustus 2017

NAAM

Artikel 1:

Het jeugdschaatsen in het district Krimpener­waard valt onder de verantwoording van de Jeugdschaatscommissie, welke eindve­rantwoording aflegt aan het bestuur van STV Lekstreek. In overleg met het bestuur van het District Krimpenerwaard en STV Lekstreek is besloten dat de naam zal zijn, “Jeugd­schaatsen Krimpenerwaard”.

Het reglement van de Jeugdschaatscommis­sie is een specificering valt mede onder de statuten van STV Lekstreek.

DOEL

Artikel 2:

Het doel van het jeugdschaatsen is het kind spelenderwijs vertrouwd te maken met het ijs en goed op de schaats te leren staan. (Dus alleen technische vaardigheden, geen training).

COMMISSIE

Artikel 3:

De Jeugdschaatscommissie regelt zelf de za­ken rondom het jeugdschaatsen, maar moet jaarlijks, uiterlijk voor 1 mei en in ieder geval drie weken voor de Algemene Vergadering van stv Lekstreek, rekening en verantwoording afleggen aan het bestuur van stv Lekstreek. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht van het gevoerde fi­nanciële beleid, overzicht van de behaalde di­ploma’s en een verslag van de georganiseerde activiteiten.

Artikel 4:

De Jeugdschaatscommissie zal uit ten minste 3 leden bestaan, aangevuld met één persoon vanuit het bestuur van stv Lekstreek die wordt aangedragen vanuit haar algemene ledenvergadering.

De Jeugdschaatscommissie kiest uit hun midden een voorzitter, secreta­ris en een penningmeester. De Jeugdschaats­commissie wordt geformeerd uit direct be­trokkenen bij het Jeugdschaatsen.

Artikel 5:

Het jeugdschaatsen heeft een eigen financieel beleid binnen het financiële beleid van stv Lekstreek. In geval van dreigende financiële risico’s of budgetoverschrijdingen zal overleg plaatsvinden met stv Lekstreek voor eventuele financiële ondersteuning.

DEELNEMERS

Artikel 6:

Voor deelname moet het betreffende kind per 30 september minimaal 7 jaar zijn en niet ouder dan 11 jaar. Voor deelname van een half-abonnement is de minimale leeftijd per 1 januari 7 jaar en niet ouder dan 11 jaar.
Indien noodzakelijk wordt er gewerkt met een wachtlijst. Volgorde van aanmelding op de wachtlijst wordt meegenomen in de toelating.

Artikel 7:

Ieder kind woonachtig in de Krimpenerwaard en directe omgeving kan deelne­mer worden aan het jeugdschaatsen, de ouders van de kinderen dienen op de door het bestuur van de Jeugdschaatscommissie aangegeven bushalte te brengen en op te halen.

Artikel 8:

Het aanmelden van een kind gebeurt middels het inschrijfformulier op de website, of bij één daarvoor aangewezen persoon van de Jeugd­schaatscommissie. De minimale leef­tijd van aanmelding voor de eventuele wachtlijst is 6 jaar.

Artikel 9:

De vergoeding voor het jeugd­schaatsen dient middels automatische incasso te worden voldaan. Ter informatie zal een mailbericht worden verstuurd ca 2 weken voor de daadwerkelijke incasso door het bestuur van de Jeugdschaatscommissie.

Artikel 10:

Restitutie van het abonnementsgeld is alleen mogelijk wanneer een jeugdschaatser om medische redenen niet meer kan jeugdschaatsen. Hiervoor moet de jeugdschaatser een doktersverklaring overleggen aan de penningmeester. Er zal restitutie van een evenredig deel van het abonnementsgeld plaatsvinden vanaf het moment van ontvangst van de verklaring. Restitutie is niet mogelijk met terugwerkende kracht. Bij andere redenen wordt alleen restitutie verleend bij schriftelijke goedkeuring van de jeugdschaatscommissie.

Artikel 11:

Bij aanvang van het schaatsseizoen wordt alle benodigde informatie op de site van stv Lekstreek gepubliceerd. Verdere mededelingen worden ge­daan in de bus, per e-mail en social media vanuit de Jeugd­schaatscommissie of vermeld op de site van stv Lekstreek.

Artikel 12:

Voor veiligheid en herkenning op de baan is door de jeugdschaatscommissie kleding voorgeschreven. Deze kan aan het begin van elk seizoen tegen een vastgesteld bedrag worden aangeschaft. Deze kleding kan de gehele periode jeugdschaatsen worden gebruikt. Het dragen van het jasje, handschoenen en een muts is verplicht.
Handschoenen moeten zelf worden aangeschaft.
Voor de aanvang van de eerste les wordt aan ieder nieuw kind een muts uitgereikt. Bij verlies moet voor een bedrag ter waarde van € 10,- een nieuwe muts worden gekocht.
De jasjes zijn gesponsord door de Rabobank en worden ter beschikking gesteld in bruikleen, derhalve moeten ze aan het einde van het seizoen worden ingeleverd.
De jasjes zijn tegen een borg van € 25,00 af te halen bij Dave van Dam Sport in Haastrecht. 
Indien het jasje wordt verloren of onherstelbaar beschadigd en niet meer bruikbaar is, zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag voor vervanging  in rekening te brengen (à €50,-).

Artikel 13:

Bij herhaaldelijk buitensporig gedrag van een kind zal de jeugdschaatsbegeleider in eerste instantie contact opne­men met de ouders, wat zou kunnen leiden tot een schorsing in samenspraak met het bestuur van de Jeugdschaatscommissie, danwel in samenspraak met het overkoepelende bestuur van stv Lekstreek.

Artikel 14:

De Jeugdschaatscommissie en begeleiding hebben een inspanningsverplichting om activiteiten, waaronder wedstrijden, voor kin­deren van het Jeugdschaatsen te organiseren. De activiteiten worden vooraf bekend gemaakt aan de kinderen. Daar­naast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van andere stv Lekstreek activiteiten.
In de zomer worden skeeler-en droogtrainingslessen georganiseerd in samenwerking met de skeelercommissie en technische commissie. Jeugdschaatsers mogen hier gratis aan deelnemen. Wanneer een kind voor aanvang van zijn/haar eerste jeugdschaatsseizoen hiervan gebruik wilt maken, wordt eenmalig een bedrag van €25,- gerekend.

Artikel 15:

Aan het einde van het seizoen zal er een vaar­digheidsdiploma worden afgenomen en zullen de onderdelen binnen een bepaalde tijd afge­legd moeten worden om de vaardigheid te be­oordelen. De Jeugdschaatscommissie en de begeleiders bepalen aan de hand hiervan welk diploma het kind ontvangt. Het diploma wordt alleen toegekend als aan alle drie de voorwaarden is voldaan. Als dit niet het geval is wordt het voorgaande diploma toegekend. De gereden tijden worden op het diploma vermeld.

Naast het vaardigheidsdiploma wordt een schaats-technisch paspoort toegereikt aan de kinderen. Dit paspoort geldt als ondersteunend document voor toekomstige schaatsbegeleiders van de kinderen.

De commissieleden en begeleiders behouden zich het recht voor om van onderstaande tabel af te mogen wijken bij zeer uitzonderlijke omstandigheden.

  Slalomproef Start- en remproef Langebaanproef
Schaatsproef S 41 t/m 48,9 sec 38 t/m 45,9 sec 1600 m
Diploma A 36 t/m 40,9 sec 33 t/m 37,9 sec 2400 m
Diploma B 31 t/m 35,9 sec 28 t/m 32,9 sec 3200 m
Diploma C 26 t/m 30,9 sec 23 t/m 27,9 sec 5200 m
Diploma D 23 t/m 25,9 sec 21 t/m/ 22,9 sec 7200 m
Diploma E 20 t/m 22,9 sec 19 t/m 20,9 sec 8000 m
Diploma F 0 t/m 19,9 sec 0 t/m 18,9 sec 8800 m

Deze reglementen zijn door de Jeugdschaatscommissie opgesteld. en voorgelegd aan het bestuur van stv Lekstreek. Dit reglement is geldig vanaf het moment van bovenbedoelde goedkeuring.

Namens het bestuur van stv Lekstreek en de Jeugdschaatscommis­sie.

Lekkerkerk, goedgekeurd 19 november 1998, gewijzigd juli 2008, goedgekeurd augustus 2017.